Abstracts Instructions / Інструкції для тез

Ukrainian version of these instructions is below / Інструкції українською мовою внизу сторінки

LANGUAGE POLICY

All abstracts will be published in the Symposium Abstract Directory in both languages English and Ukrainian. We encourage you to submit your abstract in both languages; it is an opportunity to practice your language and science writing skills, as well as the way to ensure the best communication of your scientific findings. If providing English and Ukrainian abstract is not possible, please submit either English or Ukrainian version. Your abstract will be translated, and provided to you for confirmation before publishing.

NOVELTY

Your abstract must present new research results that were not previously published or presented. Submission of already published or presented abstract is considered as self-plagiarism or duplicate publication, and is a violation of science ethics.

PLEASE NOTE: All abstracts will be checked for plagiarism with automatic online tools. If your abstract is found to be similar to published materials, you will be asked to prove the novelty of your work.

PEER-REVIEW PROCESS

All abstracts will undergo peer-review, and you may receive recommendations from the Science Writing Mentorship Program team to improve your writing. This is done in training purpose to promote international standards of science writing among Ukrainian scientists.

ABSTRACT REQUIREMENTS

 • Abstract body is limited to a total character count of 1800 (no spaces). Please note that there will be not enough space in the Symposium Abstract Directory to print an abstract exceeding character count.
 • Abstracts must contain no table, figures, and no references. However, you should be ready to reference all your statements in a poster or oral presentation.
 • Please provide Latin names of organisms in full for the first time (eg. Bacillus subtilis); after the first mention, the genera name should be shortened (eg. B. subtilis).
 • Please make sure that you expand abbreviations when you use them for the first time in your text; limited number of commonly used abbreviations (eg. PCR) might be used without expansion. Please also make sure that you use full names and terms in abstract title.

ABSTRACTS STRUCTURE

Title:

Title should be clear and specific; if possible, indicate place, time, design or methods of the research in the title.

Authors:

Please follow “first-last-author-emphasis” norms, meaning that the first place is for an author who did the major part of work, and the last place is for a senior scientist or research manager. All listed authors need to make significant part of work. You may acknowledge all other people including institution managers in the Acknowledgement section of your poster or oral presentation.

Abstract Body:

 • Introduction: Must be specific for the study, contain facts and define gaps in existing knowledge. Please be ready to reference all statements of your Introduction in your poster or oral presentation. Aim of the study and/or hypothesis should be clearly stated.
 • Methods: Clearly state place and time of the study, design, sampling methods, approach to subject selection, data sources for retrospective studies, etc. We ask that you specify the methods and avoid generalizations like “epidemiological”, “bacteriological”, “statistical”, “standard methods”, etc. For animal or human subject studies, please consider ethical issues. Also, make sure that biosafety requirements are addressed, as you have to discuss them in your poster and oral presentation.
 • Results: All results must correspond to the methods described in the Methods section. We recommend you to include only your data from the current study to this section and do not discuss literature here. Please provide clear indicators with assessment of variation, statistical significance, etc.
 • Conclusions: Clearly summarize and discuss meaning of the data presented. All your statements must be supported by the results described above. Your conclusions should be related to Introduction, aim of the study and/or hypothesis. We expect that you describe your next steps and future directions.
ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ТЕЗ

МОВНА ПОЛІТИКА

Тези усіх доповідей будуть опубліковані англійською та українською мовою. Ми заохочуємо Вас подавати тези одразу обома мовами, це дозволить найбільш точно представити Ваші наукові результати та застосувати на практиці мовні навички та навички письмової наукової комунікації.

Якщо Ви не маєте можливості підготувати двомовні тези, ви можете подати їх лише українською або англійською мовою (російською – виключно для іноземних російськомовних учасників). У такому випадку тези будуть перекладені, а переклад надано Вам для підтвердження перед публікацією.

НОВИЗНА ПРЕДСТАВЛЕНИХ ДАНИХ

Тези повинні містити нові дані, які раніше не публікувалися та не були представлені на інших конференціях. Подання даних, що вже були опубліковані або презентовані, вважається самоплагіатом або повторною публікацією, що є порушенням наукової етики.

УВАГА! Усі тези буде перевірено на наявність плагіату за допомогою відкритих онлайн-ресурсів. Якщо буде встановлено, що Ваші тези значною мірою повторюють вже опубліковану роботу, Вам потрібно буде підтвердити новизну даних або внести відповідні зміни у текст тез.

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТЕЗ

Усі тези будуть прорецензовані командою Програми з написання наукових робіт, і Ви можете отримати рекомендації щодо їх покращення з точки зору загальних підходів до написання наукових робіт. Мета цих рекомендацій – популяризація міжнародних практик у написанні наукових робіт.

 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 • Об’єм тез не повинен перевищувати 1 800 знаків без пробілів. Тези, що перевищують цю кількість знаків, не зможуть бути повністю розміщені на відведеній сторінці у збірнику тез Симпозіуму (надлишковий текст не буде надруковано).
 • Малюнки, таблиці та перелік літератури до тез включати не потрібно, однак ми просимо Вас бути готовими навести посилання на згаданий матеріал у Вашій презентації чи на постері.
 • Назви організмів латинською мовою при першій згадці необхідно наводити повністю (наприклад, Bacillus subtilis), а при повторному – скорочуючи родову назву до першої літери (наприклад, B. subtilis).
 • Абревіатури при першому використанні необхідно наводити повністю, за виключенням незначної кількості загальновідомих термінів (наприклад, ПЛР). Будь ласка, наводьте назви установ повністю при першому згадуванню у тексті тез.

СТРУКТУРА ТЕЗ

Назва тез:

Назва має бути зрозумілою та описувати особливості Вашого дослідження. Якщо можливо, вкажіть місце та час, структуру/дизайн дослідження та методи, які Ви використовували.

Автори:

Порядок зазначення авторів повинен відповідати міжнародній нормі FLAE (“first-last-author- emphasis”). Це означає, що на перше місце ставиться ім’я автора, який зробив найбільшу частину роботи, а керівник проекту або завідувач лабораторії вказується останнім. До переліку авторів включаються лише особи, що зробили суттєвий внесок у виконання роботи. Ви можете відзначити інших осіб, що допомагали у проведенні дослідження, у розділі «Подяка» на постері або у презентації під час Симпозіуму.

Основна частина тез:

 • Вступ: Інформація, наведена у «Вступі», повинна підводити до теми Вашого дослідження, містити факти та вказувати на потребу у додаткових даних. У повній презентації Вам буде необхідно надати посилання на усі твердження, що згадуються в роботі. Будь ласка, чітко сформулюйте мету та/або гіпотезу Вашого дослідження.
 • Методи: Зазначте місце, час, структуру/дизайн дослідження, підходи до формування вибірки, джерела даних тощо. Будь ласка, вказуйте назви методів та уникайте узагальнень («епідеміологічні», «бактеріологічні методи», «статистичний аналіз», «стандартні методики»). У дослідженні із залученням тварин або людей необхідно зазначити дотримання норм біоетики. Будьте готові описати заходи щодо дотримання норм біобезпеки у повній доповіді та відповісти на дотичні запитання.
 • Результати: Усі результати повинні відповідати методам, описаним у попередньому розділі. Ми рекомендуємо включати лише дані з дослідження, яке Ви описуєте, та не надавати додаткових даних літератури та посилань на свої попередні публікації у цьому розділі. Будь ласка, зазначайте чіткі значення із розрахунком та оцінкою показників варіації, статистичної значущості тощо.
 • Висновки: Узагальніть свої результати та обговоріть, що вони можуть означати. Кожне Ваше твердження має спиратися на факти, описані у «Результатах». Висновки мають бути логічно пов’язані з метою дослідження та/або гіпотезою, наведеною у «Вступі». Ми просимо Вас зазначити напрямки майбутніх досліджень у останньому реченні «Висновків».